Servis Na Rovinu
Servis Na Rovinu
expresní oprava telefonů a tabletů
×
 x 

0 položek
Seznam0 položek

Servisní podmínky společnosti ServisNaRovinu s.r.o.

Předsmluvní informace pro spotřebitele

Tyto informace se poskytují spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 oz a 1820 odst. 1 OZ před uzavřením smlouvy.

Zhotovitelem je ServisNaRovinu s.r.o., IČ: 05578388, se sídlem Křižíkova 679/65a, 186 00 Praha 8, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 608 65 33 65.

Cena opravy se řídí individuální nabídkou a bývá vyjádřena v objednávce jako předběžná. Zhotovitel není oprávněn navýšit bez souhlasu spotřebitele konečnou cenu opravy o více jak 10%.

Standardní způsob úhrady ceny za opravu přístroje je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží nebo při jeho osobním převzetí. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího se zhotovitelem při ověření objednávky.

Doprava od zhotovitele k objednavateli a osobní odběr v provozovně zhotovitele: 0,– Kč (dle individuální dohody).

Cena může být zvýšena dle hmotnosti objednávky v souladu s ceníkem dopravce a místa destinace (mimo ČR).

Záruční doba za skryté vady u oprav i náhradních dílů činí pro spotřebitele 2 roky. Záruční podmínky se řídí zákonem a těmito podmínkami. Reklamace je možné provádět písemně, na adresu sídla zhotovitele.

Náklady na prostředky komunikace na dálku se řídí tarifem jejich poskytovatelů.

V případě nepřevzetí zásilky a její zaslání zpět prodávajícímu je kupující povinen uhradit prodávajícímu paušální náhradu nákladů spojených s expedicí (vyskladnění, zabalení a odeslání) ve výši 500,- CZK.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem je ve smyslu § 1823 OZ vyloučeno, neboť práce na opravě budou zahájeny dle SP na výslovnou žádost spotřebitele bezodkladně po uzavření servisní smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Servisní podmínky společnosti ServisNaRovinu s.r.o. (dále jen „SP"), IČ: 05578388, se sídlem Křižíkova 679/65a, 186 00 Praha 8 se týkají všech servisních smluv společnosti ServisNaRovinu s.r.o. (dále jen „zhotovitel"), na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu, a jsou jejich nedílnou součástí. Pokud uzavřená servisní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto SP, má úprava v servisní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v SP.

1.2. Servisní službou ve smyslu těchto SP se rozumí:

a) opravy dílů, přístrojů a zařízení včetně záručních

b) úpravy dílů, přístrojů a zařízení

c) údržba přístrojů a zařízení

d) montáž přístrojů a zařízení

e) expertní služby

1.3. Za opravu je považována činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci. Za úpravu se považuje změna vlastností věci či změna povrchu věci.

1.4. Pokud není ze strany objednatele servisní služba specifikována, bude předmětem servisní služby obnova činnosti stroje či zařízení a to v rozsahu dle uvážení zhotovitele.

1.5. Objednatel, který je spotřebitelem, uzavřením smlouvy výslovně žádá zhotovitele o to, aby ve smyslu § 1823 OZ zahájil práce ihned, tedy v době, kdy běží 14 denní lhůta umožňující spotřebiteli pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (z důvodu naléhavé potřeby opravy). Právo odstoupit tak spotřebiteli zaniká, s čímž je srozuměn a souhlasí s tím.

 

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož předmětem je servisní služba, (dále jen "Smlouva") je uzavřen (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak):

a) písemně a to podpisem dokladu o přijetí zařízení k provedení servisní služby objednatelem a zhotovitelem, nebo

b) telefonicky, hovorem na linku se záznamovým zařízením, a to v okamžiku bezpodmínečného odsouhlasení zakázky, včetně jejích podmínek objednatelem, nebo

c) elektronicky, potvrzením nabídky zhotovitele s tím, že k potvrzení ze strany objednatele může dojít také konkludentně – odesláním přístroje zhotoviteli.

2.2. Smlouva nabývá účinnosti předáním zařízení servisní službě nebo jeho doručením zhotoviteli (kurýrem či prostřednictvím pošty). Uzavřením Smlouvy objednatel přijímá tyto SP zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje. Nedílnou součástí Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou tyto SP zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se se SP zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje. Servisní podmínky jsou dostupné na adrese www.servisnarovinu.cz

 

3. Cena servisní služby

3.1. Součástí Smlouvy je dohoda o ceně servisní služby, vycházející z ceny odsouhlasené objednatelem. Tento souhlas dá objednatel ještě předtím, než zařízení předá zhotovitel, případně konkludentně jeho doručením. V případě, že objednatel zašle nebo předá přístroj zhotoviteli, avšak neodsouhlasí cenu stanovenou zhotovitelem (kdy tuto nebude možné stanovit předem) nebo si nenechá vypracovat cenový návrh nebo dodatečný (navýšený) cenový návrh nebude schválený, je povinen uhradit zhotoviteli diagnostiku přístroje a poštovné ve výši 200 Kč (v případě odeslání poštou).

3.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace servisních služeb sjednanou cenu i vícekrát změnit a to dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu servisních sužeb. Vždy, když nová cena přesáhne poslední objednatelem schválenou cenu o více než 10%, zhotovitel si vyžádá nový souhlas se změnou ceny objednatelem.

3.3. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli za servisní službu včetně dílů dodaných při servisní službě.

3.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou servisní službu vyúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 10 %, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou konečnou cenu se objednatelem konzultovat.

3.5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení ceny zakázky, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálů, který povede k opravě zařízení.

3.6. Před dokončením servisní služby může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

a) pokud zhotovitel sdělí objednateli písemně nebo ústně svůj záměr zvýšit cenu servisní služby a objednatel s nově stanovenou cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli diagnostiku a poštovné dle aktuálního ceníku, bez ohledu na to, zda měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.). Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele uhradit objednané díly a provedené práce.

b) až do dokončení servisní služby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům, úhrada již zakoupených dílů apod.)

3.7. Odmítne-li objednatel zaplatit (před předáním přístroje) cenu účtovanou dle Smlouvy a SP, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) využít zadržovací (retenční) právo a zařízení objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá.

3.8. Objednatel je povinen dodat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit. V případě, že bude v rámci diagnostiky anebo testování zařízení servisem nutné překonat neznámé heslo, bude objednateli naúčtována tato práce dle platného ceníku nad rámec schváleného rozpočtu opravy.

3.9. Za data a software uložený v opravovaném zařízení zhotovitel neručí. Před odevzdáním zařízení zhotoviteli je objednatel povinen si data zálohovat.

 

4. Fakturace, platební podmínky a způsob úhrady

4.1. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na provedení servisní služby popř. vystavit zálohovou fakturu, a to až do 100% ceny servisní služby. V takovém případě je úhrada zálohy či zálohové faktury podmínkou dodání servisní služby. Uhrazená záloha bude odečtena od celkové ceny na konečném vyúčtování či konečné faktuře – daňovém dokladu.

4.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je povinen objednatel uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení.
4.3. Opravené zařízení odesílá zhotovitel objednateli dobírkou nebo si může objednatel opravené zařízení vyzvednout na kamenné prodejně, kde úhrada proběhne v hotovosti. Na fakturu opravné zboží není zasíláno.

 

5. Ukončení servisní služby

5.1. Předběžný (orientační) termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu s objednatelem, ještě před uzavřením Smlouvy. Po dokončení servisní služby je objednatel zpravidla informován zhotovitelem prostřednictvím SMS či e-mailovou zprávou.

5.2. Nebezpečí škody přechází na zhotovitele okamžikem řádného doručení přístroje dopravcem zhotoviteli.

5.3. V případě, že je zhotovitel dle Smlouvy povinen předmět servisní služby odeslat objednateli, přechází nebezpečí škody na objednatele předáním předmětu servisní služby prvnímu dopravci určenému pro přepravu do místa určení.

5.4. Podle SP je objednatel povinen vyzvednout si předmět smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu dokončení jeho opravy. Neučiní-li tak, pak je objednatel povinen zaplatit paušální náhradu nákladů za uskladnění, který činí 10,– Kč vč. DPH/kalendářní den. Pokud uskladnění trvá déle než 3 měsíce, činí paušální náhrada 20,-Kč za kalendářní den.

5.5. Pokud si objednatel předmět nepřevezme, ač mu s ním zhotovitel umožnil nakládat (tedy v době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím předmětu Smlouvy), přechází na objednatele nebezpečí škody podle § 2121 odst. 2 OZ.

5.6. Nevyzvedne-li si objednatel předmět smlouvy ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, je zhotovitel oprávněn provést ekologickou likvidaci zařízení bez nároku objednatele na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace objednatelem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti se servisními službami.

 

6. Záruky

6.1. Zhotovitel poskytuje na provedené servisní práce a dodané náhradní díly záruku v délce 24 měsíců pro spotřebitele i podnikatele a to od okamžiku převzetí zařízení objednatelem. Záruka se vztahuje na skryté vady, které mělo zařízení při předání objednateli. Zjištěnou vadu je nutné bezodkladně (nejpozději pak do 7 dnů) uplatnit písemně u zhotovitele, jinak nárok na odstranění vad zaniká. Vadu zjevnou je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele ihned po předání,


6.2. Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí zařízení od zhotovitele či třetí osoby. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

 

7. Záruční opravy

7.1. Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční servisní služby (reklamaci) zpravidla do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě, u reklamace ze strany spotřebitele.

7.2. Servisní podmínky záručních oprav se řídí dle OZ a dle podmínek jednotlivých výrobců či distributorů.

7.3. Zhotovitel neuznává záruku v případě těchto zjištěných závad a poškození: Oxidace; nepovolený zásah do softwaru (ROOT nebo jailbreak); neodborný zásah; mechanické poškození - mechanické poškození krytů, mechanické poškození LCD a dotykového skla, poškození dotykového skla poškrábáním, mechanické poškození bateriového konektoru, mechanické poškození USB konektoru, utržený komponent, stopy po nárazu, vytopení nebo nadměrná vlhkost a v dalších případech stanovených jednotlivými výrobci dílů a komponent.

7.4. V případě, že zhotovitel zjistí v reklamovaném zařízení mechanické poškození, bude objednateli účtována diagnostika a poštovné dle aktuálního ceníku.

 

8. Omezení odpovědnosti zhotovitele za vady zařízení dodaných objednatelem k provedení servisní služby

8.1. Zhotovitel neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele a tato data mohou být v průběhu servisního zásahu smazána. Objednatel by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat.

8.2. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl objednatelem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin.

8.3. Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimozáruční záležitost.

8.4. Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou servisní službu (např. z technických či finančních důvodů), nebo odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou dle ceníku služeb zhotovitele.

8.5. Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné k zjištění finanční náročnosti celkové servisní služby, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

8.6. Zhotovitel odpovídá za škodu na zařízení (ve smyslu SP) svěřenému objednatelem k provedení servisního zásahu od okamžiku jeho fyzického převzetí. V případě ztráty svěřeného či poškození zařízení (za něž zhotovitel odpovídá), nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné tržní hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně fyzicky předáno zhotoviteli k provedení servisní služby. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak může objednatel požádat zhotovitele, aby na společné náklady (každý uhradí ½ skutečných nákladů) nechal výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v předmětném oboru. Takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou. Zhotovitel má právo vyžádat si předem zálohu na zaplacení nákladů znalce. Okamžik přechodu odpovědnosti za škodu na věci je tak fyzické předání zařízení k provedení servisního zásahu zhotoviteli objednatelem, nebo třetí osobou.

8.7. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

8.8. Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení předaných zhotoviteli k provedení servisního zásahu je v zájmu objednatele zdokumentovat nezpochybnitelným způsobem stav zařízení, a to před jeho předáním zhotoviteli, např. nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

8.9. Zhotovitel nemá za povinnost v okamžiku převzetí věci k opravě provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná ve Smlouvě – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě prostřednictvím třetí osoby. Jestliže zhotovitel v průběhu servisní činnosti zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatelem a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný a má právo uvést text Smlouvy do souladu se skutečností. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení objednatele se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli, nikoli jen ve chvíli převzetí a přijetí zařízení do opravy. Tento odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.

8.10. Zhotovitel není zodpovědný a neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

8.11. Zhotovitel není rovněž zodpovědný za funkčnost jakéhokoli software včetně operačních systémů provozovaných objednatelem na servisovaném zařízení.

 

9. Vadné díly a jejich výměna

9.1. Nepožaduje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se zhotovitel v rámci provádění servisní služby ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

9.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

9.3. Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. SP jsou dostupné na webových stránkách http://www.servisnarovinu.cz/. Součástí Smlouvy jsou SP platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

10.2. Objednatel má právo vyžádat si zdarma 1 výtisk SP, platných ke dni uzavření Smlouvy u zhotovitele.

10.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené SP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10.4. Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo SP zhotovitele vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a SP. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a SP.

Ušetřete čas, Vaše zařízení vyzvednem

Telefon od Vás rádi vyzvedneme a přímo k Vám dovezeme náhradní. Stejný den Vám přivezeme Váš opravený telefon zase zpět. VÍCE ZDE.