Servis Na Rovinu
Servis Na Rovinu
expresní oprava telefonů a tabletů
×
 x 

0 položek
Seznam0 položek

Obchodní podmínky www.servisnarovinu.cz
Servis Na Rovinu

Společnosti ServisNaRovinu s.r.o., IČ: 055 78 388, se sídlem Křižíkova 679/65a, 186 00 Praha 8 „dále jen prodávající“
(tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží a příslušenství, nikoliv na servisní služby)

 

1. Definice

„OZ“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
„spotřebitel“ – fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
„podnikatel“ – právnická či fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu OZ. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
„kupující“ – spotřebitel nebo podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu
„kupní smlouva“ – kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.servisnarovinu.cz.
„reklamační řád“ – řád obsahující pravidla pro uplatnění reklamací, přístupný na www.servisnarovinu.cz.

 

2. Předsmluvní informace pro spotřebitele

2.1. Tyto informace se poskytují spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 oz a 1820 odst. 1 OZ před uzavřením smlouvy.
2.2. Prodávajícím je ServisNaRovinu s.r.o., IČ: 055 78 388, se sídlem Křižíkova 679/65a, 186 00 Praha 8, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 608 653 365.
2.3. Označení zboží, cena zboží, případné údaje o funkčnosti digitálního obsahu a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem lze nalézt před uzavřením kupní smlouvy u jednotlivých produktů na www.servisnarovinu.cz.
2.4. Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je v hotovosti nebo kartou na provozovně v místě sídla prodávajícího.
2.5. Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky, pro podnikatele 6 měsíců, není-li uvedeno u jednotlivých produktů na www.servisnarovinu.cz. Záruční podmínky se řídí zákonem, obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným na www.servisnarovinu.cz.
2.6. Náklady na prostředky komunikace na dálku se řídí tarifem jejich poskytovatelů.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouvu uzavírají kupující a prodávající tak, že kupující přijme návrh k uzavření smlouvy zaplacením zboží na provozovně v místě sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu.
3.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4. Objednávka

4.1. Objednávku kupující provede výběrem zboží na provozovně v místě sídla prodávajícího.

 

5. Platební podmínky

5.1. Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je v hotovosti nebo platební kartou na provozovně v místě sídla prodávajícího.
Platba na fakturu
5.2. Prodávající se může s kupujícím domluvit na platbě za zboží na fakturu se splatností uvedenou na dokladu.  Za den zaplacení se považuje den připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s uhrazením faktur je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení – nárok na náhradu škody tím není dotčen, a to jak co do výše smluvní pokuty, tak co do výše smluvní pokutu přesahující. V případě prodlení delšího než 15 kalendářních dní je prodávající oprávněn kupujícímu zaslat předžalobní upomínku, za kterou bude účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč bez DPH.

 

6. Dodání zboží, způsoby dodání

6.1. Zboží je dodáno jeho převzetím nebo zaplacením na provozovně v místě sídla prodávajícího.
Osobní odběr v sídle prodávajícího
6.2. Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.
Místo plnění
6.3. Místem plnění při odběru zboží je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.
7.2. V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.
7.3. Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.
7.4. Prodávající je povinen chránit soukromá a osobní data kupujícího před zneužitím a není oprávněn tyto data předávat třetím stranám nebo využívat pro vlastní obchodní činnost. Po uplynutí 5 let, respektive po uplynutí doby nezbytné pro uchovávání účetnictví, je prodávající osobní údaje kupujícího skartovat.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení v ostatních případech
8.1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě úspěšně uplatněné reklamace (za podmínek dále uvedených níže a v souladu s reklamačním řádem). Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá ale právo odstoupit od smlouvy.
8.2. Dále je oprávněn kupující od smlouvy odstoupit, pokud je prodávající v prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 3 týdny.
8.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud nedojde k převzetí zboží ze strany kupujícího a/nebo pokud si jej nevyzvedne v provozovně po dobu delší než 1 týden.
8.4. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného a/nebo emailového vyrozumění o odstoupení. Obě strany jsou oprávněny odstoupit jen vůči takové části dodávky, která již nebyla kupujícím uhrazena, respektive dodána prodávajícím (a uhrazena kupujícím).

 

9. Odpovědnost za vady

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). Detailní uplatnění práv z odpovědnosti za vady se řídí reklamačním řádem.
9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které nebo výrobce popsal, nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží,
b. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
9.4. Záruka za jakost – prodávající zaručuje, že bude věc po určitou dobu způsobilá pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti pro tuto věc obvyklé. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží. To se však netýká:
a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.
9.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
9.6. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí věci.
9.7. Vady způsobené přepravou je kupující povinen reklamovat u přepravce ihned po převzetí (a v souladu s jeho reklamačními podmínkami) a o této skutečnosti je povinen vyrozumět prodávajícího.

 

10. Podstatné porušení smlouvy

10.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
10.2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
10.3. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

 

11. Nepodstatné porušení smlouvy

11.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
11.2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
11.3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.
11.4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

12. Ostatní ujednání

12. 1. Kupující prohlašuje, že se před zaplacením zboží seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami souhlasí. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

13. Rozhodné právo a rozhodování sporů (Prorogace soudu)

13.1. Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem. Spory mezi prodávajícím a podnikatelem vyplývající z kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí soudu v České republice, v obvodu sídla prodávající.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.11.2016.


O prodejci
Kontakt

Ušetřete čas, Vaše zařízení vyzvednem

Telefon od Vás rádi vyzvedneme a přímo k Vám dovezeme náhradní. Stejný den Vám přivezeme Váš opravený telefon zase zpět. VÍCE ZDE.